Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

.....................................................................................................................

/ meno a priezvisko, presná adresa  zákonného zástupcu /

 

 

 

 

 

                                                      Riaditeľstvo

                                                                                             Školský klub detí

                                                                                             pri Základnej škole v Olcnave

 

 

 

V .................................., dňa .....................................

 

 

 

 

 

VEC

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

 

            Žiadam o prijatie svojho syna/ dcéry: ..............................................................................

 

                                           dátum narodenia: ..............................................................................

                                                  

                                                           ročník: ...................................

          

                                 do školského klubu od: ...................................

 

 

             Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne uhrádzať mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114. Tento príspevok vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN Obce Olcnava sumou 1,65 €.

 

 

 

 

S pozdravom                                                               ........................................................

                                                                                        podpis zákonného zástupcu

 

 

 

 

 

 

VYPLNÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA!

 

Osobné údaje žiaka a zákonných  zástupcov, ktoré sú potrebné zapísať do OSOBNÉHO SPISU DIEŤAŤA  v školskom klube detí

 

Meno a priezvisko žiaka: ............................................................................................................

 

Dátum narodenia: .......................................     Rodné číslo: ......................................................

 

Miesto narodenia: ......................................................................................................................

 

Národnosť: ................................................     Štátne občianstvo: .............................................

 

Informácia o zákonných zástupcoch žiaka

Meno a priezvisko:

 

 

Meno a priezvisko:

Bydlisko:

 

Bydlisko:

Kontakt:

Kontakt:

 

Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u rodičov:

 

 

Rozsah denného pobytu dieťaťa v školskom klube detí / vyplniť každý riadok/.

 

 

DEŇ

 

ČAS POBYTU

 

 

SPOSOB ODCHODU Z ŠKD

 

NÁVŠTEVA ZUŠ

od -do

názov   

odchod z ŠKD

P

 

 

 

 

U

 

 

 

 

S

 

 

 

 

Š

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

POZNÁMKY:

  • príklad zápisu odchodu domov: samo, s rodičom, so súrodencom, so starými rodičmi, s pani Novákovou a pod.,
  • ZUŠ – základná umelecká škola, uviesť názov umeleckej činnosti a presný odchod z ŠKD,
  • odchýlky alebo zmeny v dennej dochádzke oznámi zákonný zástupca vychovávateľke iba písomne a vopred!