Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok

................................................................................................................

/ priezvisko a meno žiadateľa, adresa bydliska/

 

 

 

 

                                                                                    ZŠ s MŠ, Lúčna 3

                                                                                    Olcnava

 

 

 

V ..............................., dňa......................

 

VEC

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok

 

            Žiadam o odklad povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok pre svojho syna/ dcéru

 

...........................................................nar. ..................................................................

 

v..................................... bytom ..................................................................................

 

Zápis dieťaťa bol vykonaný dňa .............................................  .

 

 

 

 

Zdôvodnenie zákonného zástupcu:

 

...............................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                  .................................................................

                                                                                               podpis