Žiacky školský poriadok

Milý žiak, žiačka!

 

 Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol/a oboznámený/á ako sa máš správať v triede, v školskej jedálni i v ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti podrobnejší žiacky školský poriadok. Je to súbor princípov a pravidiel pre Vás  , ktorými sa riadi systém školskej komunikácie v priestoroch školy i mimo nej v čase školského i mimoškolského vyučovania v súlade školským vzdelávacím  programom školy, výchovným programom školy  a príslušnými právnymi normami.

 

Prajeme Vám všetkým príjemné, radostné a zaujímavé chvíle zažité  v škole!

 

                                                     Kolektív pedagógov ZŠ Olcnava

 

Čl. 1

Práva žiakov

    Všetky body žiackeho školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje a  svojich spolužiakov, a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia  jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a prežiť roky povinnej školskej dochádzky , ktoré budú podnetné, tvorivé a bezpečné.

 Každému žiakov školy prináležia práva, ktoré sú zakotvené vo:       

- Všeobecnej deklarácii ľudských práv,

- Deklarácii práv dieťaťa prijatej OSN v roku 1959,

- Dohovore o právach dieťaťa z 20.novembra 1989 prijatom OSN a v ďalších medzinárodných paktoch a deklaráciách o ochrane práv dieťaťa, bez ohľadu na to, akej sú rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia. K základným právam žiakov patria predovšetkým:

 

A) PRÁVO NA VZDELANIE –  „ Máš právo chodiť do školy“

 

Každý žiak má právo na vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých. Má právo zúčastňovať sa všetkých školou organizovaných akcií i mimoškolských podujatí, zhromaždení, besied, výletov a exkurzií.

Je právom žiaka, aby škola vzhľadom na svoje organizačné, finančné a materiálne možnosti, rozvíjala jeho osobnosť, nadanie, rozumové a fyzické schopnosti a potreby, formovala a pripravovala ho na aktívny a tvorivý život v dospelosti pri rešpektovaní základných ľudských práv, učiac ho zodpovednosti za svoje rozhodnutia, úcte k svojej kultúrnej svojbytnosti a uznávajúc hodnoty priateľstva a porozumenia medzi všetkými národmi a národnosťami, rasami, etnickými skupinami, s ekologickým cítením a správaním v duchu mieru a znášanlivosti. Je právom žiaka, aby poriadok a disciplína v škole bola zaisťovaná spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa.

 

B) PRÁVO NA SLOBODU PREJAVU – „ Máš právo slušným spôsobom

     povedať svoj názor, vyjadriť ho verejne, nikto nemá právo ti v tom brániť,    

     ale aj ty vždy uznávaj právo druhého.“

 

Každý žiak má právo formulovať vlastné názory a tieto slobodne vyjadrovať, pričom týmto názorom sa musí venovať patričná pozornosť a predovšetkým zabezpečovať, aby názory žiakov mohli byť slobodne prezentované.

Každý žiak má právo na slobodu prejavu, čo znamená slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie akéhokoľvek druhu v duchu ľudských práv, humanizmu a demokracie, či už formou ústnou, písomnou, médiami, umeleckými prostriedkami podľa vlastnej voľby. Toto právo však musí byť v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky a nesmie byť v rozpore alebo potláčať práva a povesť iného človeka, nesmie ohrozovať bezpečnosť, poriadok, zdravie, morálku a základne práva a slobody iných a svoje. Právo na vlastný názor a slobodu prejavu uplatňujú žiaci predovšetkým na vyučovacích hodinách, školských i mimoškolských vzdelávacích aktivitách, v priestoroch školy na vývesných a oznamovacích paneloch, v novinových článkoch a časopisoch, súťažiach, prezentáciách, kluboch, krúžkoch, verejných vystúpeniach, na verejnosti a pod.

 Každý žiak /i jeho zákonný zástupca/ má právo podávať návrhy na zlepšenie organizácie vyučovania, prípadne iných činností, ktoré súvisia so školou priamo RŠ, alebo cez pedagogických pracovníkov kedykoľvek v priebehu školského roka.

 Každý žiak má právo požiadať ktoréhokoľvek zodpovedného pracovníka školy o vysvetlenie otázok a problémov, ktoré sa týkajú života školy, predovšetkým však svojho triedneho učiteľa na hodinách na to určených.

 

C) PRÁVO ZHROMAŽĎOVAŤ SA

 

Žiaci majú právo organizovať v priestoroch školy svoje vlastné zhromaždenia žiakov a tiež spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi školy za určitým účelom – v prospech rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu a pri oslavách rôznych výročí, sviatkov, prezentáciách vlastných tvorivých aktivít a pod. Majú právo požiadať pedagogických pracovníkov o pomoc pri organizácii vlastného zhromaždenia v priestoroch školy a pozývať si na tieto zhromaždenia svojich hostí, rodičov a priateľov v prípade potreby. Žiaci majú toto právo, pokiaľ neporušujú práva iných a dodržujú oni aj ich hostia školský poriadok. Žiaci majú tiež právo organizovať svoje aktivity aj v iných priestoroch školy, ak toto bude vopred organizačne zabezpečené a odsúhlasené riaditeľstvom školy, a ak toto nebude narušovať priebeh iných aktivít školy a aktivít iných subjektov v škole. Právo zhromažďovať sa počas školského vyučovania majú žiaci len v priestoroch školy, t.j. v triedach, v školskej chodbe, v telocvičniach, jedálni.

 

D) PRÁVO NA SÚKROMIE, SLOBODU MYSLENIA, SVEDOMIA A    

     NÁBOŽENSTVA – „ Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.     

     Končí tam, kde začína sloboda iných“

 

Žiaci majú právo na zákonnú ochranu proti zásahom a útokom na súkromný život, do ich rodiny a domova, do ich korešpondencie, do ich cti a povesti. Je povinnosťou školy a všetkých jej pracovníkov chrániť žiakov školy proti porušovaniu týchto práv.

Žiaci majú právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského cítenia a prejavu. Tieto práva však nesmú ohrozovať práva a slobody iných a musia byť v súlade s mravnými a právnymi normami Slovenskej republiky.

 

E) PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

 

Žiaci majú právo na voľný prístup k informáciám prostredníctvom médií, a to z národných a medzinárodných zdrojov, hlavne k takým, ktoré pozitívne rozvíjajú ich sociálne cítenie, telesné a duševné zdravie, v škole na vyučovaní i prostredníctvom počítačov, na zhromaždeniach i v individuálnych debatách s pracovníkmi školy.

Je úlohou školy ochraňovať žiakov pred informáciami a materiálmi, ktoré sú škodlivé z hľadiska ich zdravého vývinu a ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a morálkou spoločnosti, ktoré navádzajú k násiliu, xenofóbii, sexuálnemu zneužívaniu, závislosti a ďalším negatívnym prejavom a činnostiach.

 

 

F) PRÁVO NA OCHRANU PRED  NEGATÍVNYMI A ZDRAVIE OHROZUJÚCIMI

    VPLYVMI

 

 Žiaci majú právo na prostredie, ktoré neohrozuje ich zdravý duševný a telesný vývin, na prostredie, kde nie je ohrozované ich zdravie a život. Je povinnosťou školy zabezpečiť takéto prostredie všetkými možnými dostupnými prostriedkami, v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky tak, aby žiaci boli chránení predovšetkým:

- pred nezákonným užívaním narkotických a psychotropných látok definovaných príslušnými medzinárodnými zmluvami a zneužívaním žiakov pri výrobe a distribúcii týchto látok,

- pred užívaním alkoholických nápojov akéhokoľvek druhu a v akomkoľvek množstve na pôde školy a akciách školy,

- fajčením, či už priamym alebo vdychovaním cigaretového dymu  iných fajčiarov,

- pred sexuálnym využívaním a zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie, prípadne inými formami zneužívania a vykorisťovania,

- krutým trestaním, týraním, mučením, ponižovaním, šikanovaním, obmedzovaním ich práv a slobôd, nevhodným zaobchádzaním.

 

 

G) PRÁVO NA VOĽNÝ ČAS

 

Žiaci majú právo na voľný čas, hru a účasť v kultúrnom živote, umení, športových aktivitách a takých činnostiach, ktoré zodpovedajú ich záujmom, fyzickým a duševným schopnostiam.

 

H)  ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ ŽIACI

 

Žiaci, ktorí sú zdravotne postihnutí a so zdravotnými obmedzeniami majú právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohli viesť plnohodnotný spoločenský život.

 

I) PRÁVO SA ZÚČASTŇOVAŤ MIMOŠKOLSKEJ A ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

 

Každý žiak má právo zúčastňovať sa a organizovať mimoškolskú činnosť a záujmové aktivity, a tým tiež reprezentovať školu v kultúrnej, športovej a spoločenskej oblasti. Každý žiak alebo trieda majú právo organizovať pre svojich spolužiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy spoločenské záujmové aktivity /večierky, besedy, turnaje, kluby a pod./ za predpokladu, že sú požadované priestory voľné a je zabezpečený pedagogický dozor a bezpečnosť účastníkov. Ak organizátor nedodrží dohodnuté podmienky a zásady, môže riaditeľ školy vyvodiť z tohto príslušné uzávery s výchovnými opatreniami pre organizátorov, resp. tých, ktorí porušili dohodnuté podmienky.

 

Čl. 2

Príchod žiakov do školy

 1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začatím vyučovacej hodiny  buď v triede a pripravuj sa na učenie. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovania.
 2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa. Je lepšie, keď prezuvky nebudú zanechávať čierne stopy na podlahe.
 3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové vzdelávanie čakaj v priestoroch podľa pokynov vyučujúceho.
 4. Do školy kvôli bezpečnosti nechoď na bicykli, skateboarde, kolieskových korčuliach. Výnimka je udelená v prípade, že tieto pomôcky  sú potrebné na záujmový útvar, vyučovaciu hodinu a si pod dozorom  zodpovednej osoby  -učiteľky, vychovávateľky.
 5. Je neprípustné jazdiť po areáli školy, keďže sa tam pohybujú žiaci, ktorým môžeš ublížiť.
 6. Do školy prichádzaj po bezpečnom chodníku. Nepreliezaj plot!
 7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy!

 

Čl. 3

Správanie žiaka počas vyučovania

 1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave zovňajšku i vlasov. Na telesnú výchovu, všetky športové aktivity používaj cvičebný úbor, v ktorom nie je vhodné z hygienických dôvodov sedieť na vyučovaní či obedovať.
 2. K ľuďom, ktorí ti pomáhajú – k učiteľom, pani školníčke či iným zamestnancom sa správaj zdvorilo. Pri stretnutí ich pozdrav, a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci by mali byť vzorom pre mladších žiakov.
 3. Na vyučovaní  sedíš na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ alebo vyučujúci učiteľ. Musíme rešpektovať, že niektorí žiaci sú nižší, že sú praváci i ľaváci, že niekto má slabší zrak  a pod. Keď chceš opustiť miesto a učebňu kvôli toalete, oznám túto skutočnosť vyučujúcemu.
 4. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj, nerozptyľuj pozornosť ostatných spolužiakov.
 5. Ak chceš niečo povedať, komentovať, zistiť ,oznám to zdvihnutím ruky.
 6. Skúšanému spolužiakovi nenašepkávaj, neodpisuj úlohy. Škodíš sám sebe.
 7. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, pokynov učiteľa, ktoré uľahčujú tvoju prácu v škole.  Vo výnimočných, najmä zdravotných dôvodov, máš právo dostať dve sady učebníc.
 8. Na vyučovanie sa nesmie nosiť mobilný telefón, ktorého zvonenie narúša výučbu a rozptyľuje pozornosť. Ak ho vlastníš, je umiestnený vypnutý  v taške a zapnúť ho môžeš až po skončení poslednej vyučovacej hodiny. Ak sa potrebuješ kontaktovať počas vyučovania s rodičmi  najmä zo zdravotných dôvodov, oznám túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu, on zabezpečí kontakt s rodičom.
 9. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť i pozornosť spolužiakov alebo ohrozujú bezpečnosť a zdravie – napr. ostré predmety  a iné nevhodné zbrane. Taktiež nenos väčšiu sumu peňazí, cenné predmety. Učiteľ nezodpovedá za ich stratu. Nepotrebné predmety ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.
 10. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. Ak nemôžeš zo závažných dôvodov  ( zdravotných ) cvičiť na telesnej výchove, si povinný odovzdať alebo ukázať doklad od lekára, rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí jednu vyučovaciu hodinu.
 11. Pred hodinou TEV, športový záujmový útvar  sa prezleč v triede do cvičebného úboru a čakaj na mieste, kým príde vyučujúci. Cenné predmety – hodinky, retiazky, náramky, okuliare, kľúče, peniaze a pod nechávaj v triede. Týždenník opúšťa triedu posledný a zamyká.
 12. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie i ostatný školský majetok. Ak úmyslene alebo z nedbanlivosti poškodíš školský majetok, tvoji rodičia sú povinný škodu dohodnutým spôsobom uhradiť.  Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri vodou a elektrinou!
 13. Manipulovať s oknami a žalúziami je zakázané. Žalúzie ti na požiadanie upraví triedny učiteľ, vyučujúci či dozor na chodbe. Nevychádzame na okná, nevykláňame sa z nich. Nevyhadzuj predmety z okna!
 14. Buď úprimný, keď ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.
 15. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Musí byť podpísaná zákonným zástupcom za uplynulý týždeň. Je komunikačným nástrojom medzi rodičmi a školou.

 

Čl. 4

Správanie žiakov cez prestávku

 

 1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj na desiatovej prestávke vo svojej triede, nad lavicou, podobne ako doma pri stole. Nedesiatuj na chodbe.
 2. Cez veľkú prestávku, v prípade priaznivého počasia a na pokyn dozorkonajúcej osoby,  opúšťaš s ostatnými žiakmi budovu školy a odchádzaš na školský dvor. Nevešaj sa na plot! Máš nazbierať novú energiu a otužiť organizmus.
 3. Pred  odchodom na veľkú prestávku sa prezuj, prípadne prezleč. Ak máš 4. vyučovaciu hodinu telesnú výchovu, prezuj sa do cvičného úboru a po prestávke čakaj vyučujúceho v určenom priestore ( trieda, školský dvor).
 4. Ak je určené, že sme všetci na  veľkej prestávke na školskom dvore, zdržiavaj sa iba tam, tam je pre teba zabezpečený dozor. Svojvoľné opustenie areálu školy je zakázané!
 5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa vchádzaš do budovy, prezuj sa a priprav na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
 6. Papiere a odpadky odhadzuj do koša. Je neprípustné odhadzovať ich do záchodov, umývadiel a voľne po areáli školy. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy.
 7. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily. Akékoľvek ponižovanie, výsmech, zneužívanie, fyzické ubližovanie, šikanovanie  je ZAKÁZANÉ!!! „Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty ostatným.“
 8. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni a zavolaj pomoc dospelého.
 9. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry, prípadne inej činnosti. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru či postihnutie.
 10. Nenič, neznečisťuj školský poriadok. Škody budú musieť uhradiť tvoji rodičia!
 11. Rešpektuj zákaz fajčenia, používanie, nosenie alkoholických nápojov, drog či iných omamných látok v škole a celom areáli školy. Upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz porušili resp. chceli porušiť. Aj prinesenie  na cigariet, alkoholu, omamných látok sa pokladá za hrubé porušenie školského poriadku.
 12. Ak zistíš, že niektorý zo spolužiakov má veci uvedené v odseku k) v škole a dôjde k porušeniu zákazu daného v odseku k),  je tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi školy. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiaka.
 13. Do riaditeľne a zborovne choď v prípade dôležitej potreby a neodkladnej záležitosti. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj cez triedneho učiteľa.
 14. Do telocvične vchádzaš iba v sprievode učiteľa.
 15. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky poutieraj tabuľu a choď po učebné pomôcky.
 16. POČAS PRESTÁVOK JE ZAKÁZANÉ BEHAŤ PO TRIEDE A PO CHODBE!!! Môžeš ublížiť sebe i spolužiakom.

Čl. 5

Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas!
 2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedna učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ  školy na základe žiadosti zákonného zástupcu. Ak nepožiadaš o uvoľnenie pre vopred známu príčinu, hodiny nebudú ospravedlnené!
 3. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej udalosti čo najskôr telefonicky oznámili tvoju neprítomnosť v škole.
 4. Každú neúčasť musia rodičia ospravedlniť. Nedostatočné dôvody vymeškania nemusia byť ospravedlnené.
 5. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno, a po ošetrení príď na vyučovanie v prípade, že nemusíš už ostať doma. Získaš tým hodiny  a vedomosti, ktoré nebudeš musieť dobiehať.
 6. Ak vymeškáš viac ako 30 % z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže ti byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.

 

Čl. 6

Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na stôl.
 2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, uzavretie vodovodného kohútika, zhasnutie svetla, zotri tabuľu namokro, ulož pomôcky.
 3. Na pokyn učiteľa opustíš triedu, ideš do šatne, kde sa preobuješ, oblečieš a disciplinovane opúšťaš budovu školy.
 4. Ak máte poslednú vyučovaciu hodinu v telocvični alebo na školskom dvore, daj svoju triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
 5. Zo školy odchádzaj hneď domov, rodičia majú predsa o teba strach, dodržuj dopravné predpisy a disciplínu.
 6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do zborovne.

Čl. 7

Starostlivosť o zovňajšok

 

 1. Do školy prichádzaj vždy čistý a upravený.
 2. Všetky vrchné časti odevu, obuv, prezúvky si označ menom, značkou.
 3. Výstredné oblečenie do školy nepatrí.
 4. Do školy prines vlastné hygienické potreby a používaj ich.
 5. Na hodinu telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v triede. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania na sebe.
 6. Z bezpečnostných dôvodov je na hodiny telesnej výchovy a na iných športových podujatiach zakázané nosiť také doplnky, ktoré by mohli ublížiť tebe či iným / veľké náušnice, náramky, retiazky.../. Dlhé vlasy si dávaš pred hodinou do gumičky.

 

Čl. 8

Starostlivosť o učebnice

 

 1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, tvoji rodičia musia škodu nahradiť v plnom rozsahu. Správaj sa tak, aby boli rodičia na teba pyšní!
 2. Učebnice  maj obalené a označené menom.

 

Čl. 9

Povinnosti týždenníkov

 

 1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. Týždenníci pred vyučovaním, počas neho a na konci kontrolujú  poriadok v triede. Majú právo upozorniť na neporiadok spolužiakov.
 2. Pred vyučovacou hodinou týždenník: utrie tabuľu, pripraví pomôcky, hlási chýbajúcich žiakov v triede.
 3. Cez veľkú prestávku týždenníci neostávajú v triede. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok.
 4. Po skončení vyučovania umyjú tabuľu, zatvoria tečúcu vodu, uložia kriedy, zhasnú svetlo a skontrolujú pohľadom triedu. Zatvoria triedu.

 

Čl. 10

Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 

 1. Na obed máš vymedzený čas od skončenia 5. vyučovacej hodiny po začiatok 6. vyučovacej hodiny. Ak sa stravuješ doma, aspoň 5 minút pred začatím 6. vyučovacej hodiny sa už nachádzaš  v budove školy.
 2. Do jedálne prichádzaš slušne v sprievode p. vychovávateľky, berieš ohľad na ostatných žiakov, nestrkáš sa, stojíš v rade na tanier.
 3. Počas stolovania i celého pobytu v jedálni sa správaj kultúrne – nebehaj, nekrič. Všetko jedlo  je potrebné skonzumovať v jedálni.
 4. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj taniere pri okienku a čakaj na pokyn opustenia ŠJ / ak navštevuješ ŠKD / alebo opusti jedáleň a odchádzaš domov.

Čl. 11

Povinnosti žiakov mimo školy

 

 1. Na školských výletoch a školských podujatiach mimo areálu školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť škole česť nie hanbu. Úctivo a zdvorilo sa správaj k rodičom, priateľom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich úctivo pozdrav.
 2. Správaj sa priateľsky k svojim spolužiakom a iným ľuďom, s ktorými sa stretávaš. Správanie je zrkadlom  tvojej osoby. Starším ľuďom  je potrebné v dopravnom prostriedku uvoľniť miesto.
 3. Chráň si svoje zdravie i zdravie spolužiakov, dbaj o bezpečnosť v škole i na ulici.
 4. Používanie, nosenie akýchkoľvek omamných, škodlivých látok, liehovín, cigariet je prísne ZAKÁZANÉ!!!

 

 

 

                                                                                  Mgr. Mária Korfantová

                                                                                     riaditeľka školy