Vnútorný poriadok ŠKD

Vnútorný poriadok ŠKD

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

a) Školský poriadok ŠKD je platný pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú Školský klub detí pri Základnej škole v Olcnave.

b) Činnosť klubu je určená pre všetkých žiakov  ZŠ.

c) ŠKD je umiestnený v budove ZŠ, vzhľadom k veľkosti budovy a možnosti.

 

Čl. 2

Riadenie a organizácia školského klubu detí:

 

a) Školský klub detí / ďalej ŠKD / riadi riaditeľ školy.

b) Výchovno – vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka ŠKD v súlade s platným výchovným  programom a plánmi činnosti ŠKD,

c) V oddelení môže byť zapísaných najmenej 15 žiakov.

 

Čl. 3

Pedagogická dokumentácia, tlačivá potrebné k evidencii žiakov

a)

- zápisný lístok

- triedna kniha ŠKD

- osobný spis žiaka ŠKD

- školský poriadok ŠKD

b)

- rámcový výchovný plán práce výchovných oblastí / súčasť VP ŠKD /

- výchovné osnovy /súčasť VP ŠKD /

- výchovné štandardy /súčasť VP ŠKD /

- ročný plán akcii

- plán výchovno-vzdelávacej činnosti na celý školský rok

- rozvrh týždennej činnosti

 

Čl. 4

Prevádzka ŠKD

 

 

a) Organizácia ŠKD:                        

 

 11,40 – 12,35   ľubovoľná oddychová činnosť žiakov, ktorí končia 4.  vyuč. hodinou

12,35 – 13,00    obed

13,00 – 13,45    rekreačná činnosť

13,45 – 14,30    oddychová, relaxačná činnosť

14,30 – 15,15    vzdelávacia činnosť

15,15 -  15,45    voľné hry do odchodu žiakov domov

 

b) ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného voľna a pokoja a štátnych  sviatkov od 11,40 hod. do 15,45 hod.

c) ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorého presný obsah si vychovávateľka zapisuje do rozvrhu týždennej činnosti.

d) Žiakov, ktorí končia 4. vyučovacou hodinou si vychovávateľ preberá od  pedagóga, ktorý ukončil v danej triede vyučovanie.

 

 

Čl. 5

Prijímanie i odhlasovanie  žiakov:

 

a) Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe žiadosti zákonných zástupcov. Pri odhlásení zákonný zástupca vyplní odhlášku zo školského klubu detí a potvrdí obdobie, na ktoré je žiak odhlásený, a to 3 dni pred  uvedeným dňom odhlásenia.

b) Žiaci 1. ročníka , ich zákonní zástupcovia, odovzdajú predbežné záujmy pri zápise do 1. ročníka. Záväzné  prihlášky novoprijatých žiakov sa  podávajú do 15. septembra školského roka.

c) Žiaci 2. až 4. ročníka predbežní záujem nahlásia do 15. júna. Záväznosť potvrdia odovzdaním žiadosti do 15.septembra.

 

Čl. 6

Výchovno – vzdelávacia činnosť

 

a) Výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť záujmového, oddychového, rekreačného charakteru a prípravu na vyučovanie a postupuje podľa vypracovaného   výchovného programu.

b) V čase určenom na prípravu si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, zopakujú učivo, nevyrušujú ostatných.

a) Žiakom sa umožní navštevovať aj na ostatných záujmových činnostiach, ktoré organizuje           škola.

c) Žiaci sa stravujú v školskej výdajni, prichádzajú do jedálne v vychovávateľkou  čistí, slušne   sa správajú a správne stolujú, tíšia hlasné rozhovory na minimum, odpratávajú po sebe miesto, dodržujú hygienu, nebehajú po jedálni. Dodržujú pokyny pedagogického dozoru.

d) Po skončení obeda odchádza celé oddelenie z jedálne spoločne.

 

Čl. 7

Dochádzka žiakov

 

a) Rozsah popoludňajšej dochádzky, spôsob a čas odchodu uvedie rodič na zadnej strane zápisného lístku. Zmeny v dochádzke v priebehu školského roka je rodič povinný  oznámiť. Ak žiak bude odchádzať z ŠKD s inou osobou ako je uvedená na zápisnom  lístku nahlási zákonný zástupca túto zmenu písomne.

b) Zákonní zástupcovia, ktorých deti navštevujú ZUŠ sú povinní nahlásiť a na zápisnom lístku  vyznačiť deň a čas odchodu z ŠKD.

c)  Žiaci sú z ŠKD uvoľnení len po písomnom súhlase zákonného zástupcu!!!

d) Rodičia, ktorých deti sa nestravujú v školskej jedálni, plne zodpovedajú za presun žiaka v čase obeda domov ako aj za bezpečný príchod späť do ŠKD.

d) Za žiaka, ktorý sa už nevráti do školského klubu po obedňajšej prestávke z domu vychovávateľka nezodpovedá.

e) K mimoriadnemu odchodu, t.z. v inom čase, ako je uvedené na zápisnom lístku, je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu a s dátumom. Rodičia tak preberajú plnú zodpovednosť za odchod žiaka v inom než predznačenom čase.

 V prípade, ak žiak tento lístok nemá, jeho odchod bude v čase uvedenom 

 na zápisnom lístku.

f) Z dôvodu bezpečnosti žiaci nebudú uvoľňovaní na základe telefonickej žiadosti rodiča. Rodič zabezpečí prevzatie dieťaťa zodpovednou osobou.

 

Čl. 8

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 

a) Dodržiavanie platnej legislatívy na úseku BOZP a PO zodpovedá vychovávateľka príp.  zastupujúci pedagóg.

b) Na začiatku školského roka, pred každou exkurziou, výletom, hrách, prácou s ostrými predmetmi je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnom správaní sa. Toto  poučenie zapíše do triednej knihy ŠKD.

c)  V prípade úrazu poskytne vychovávateľka predlekársku prvú pomoc, v prípade vážneho stavu okamžite zavolá rýchlu zdravotnú pomoc a kontaktuje rodiča s informáciami.

Školský úraz oznámi  vedeniu školy a  napíše o ňom záznam.

d) Hromadné školské podujatie, výlet, exkurziu apod.  je vychovávateľ povinný oznámiť 24  hodín dopredu a vyplniť na schválenie  tlačivo Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia

 

Čl. 9

Správanie žiakov v ŠKD

 

a) Na prácu ŠKD je určená miestnosť, a to riaditeľom školy, hneď na začiatku roka, v ktorej sa žiaci zdržiavajú, pracujú v nej a pod.

b) Na pobyt žiaka v prírode a športové aktivity je vhodné oblečenie a hlavne pevnú obuv.

c) Vypožičané hračky z ŠKD žiak po sebe pred odchodom domov uprace, pracovné miesto, plochu dá do poriadku.

d) Žiaci dodržujú pri práci zásady spoločenského správania a zásady bezpečnosti, aby neublížili spolužiakom či sebe a nerušili prácu kolektívu.

e) Žiak šetrí a chráni majetok školy a školského klubu detí.

f) Ak žiak úmyselne poškodí školský majetok, vec sa prehodnotí s rodičmi a dohodne sa spôsob úhrady.

g) Žiak nesmie opustiť bez vedomia vychovávateľky oddelenie školského klubu.

h) Žiakom je zakázané otvárať okná, otáčať žalúzie, narábať s vecami, ktoré nie sú určené pre žiakov  k hre a zábave.

i) Pri pobyte na chodbe sa žiaci pohybujú bezpečne, krokom, pomaly.

j) Pri pobyte vonku sa žiaci zdržiavajú tam, kde je pre nich určené miesto, kde je na nich dostatočne vidieť, nevešajú sa na plot, na zábradlie a pod.

k) Každú nevoľnosť alebo poranenie nahlási žiak pani vychovávateľke.

l) Pri nevhodnom správaní bude žiak napomenutý, udelené opatrenie dané legislatívou. Môže byť vylúčený z ŠKD.

 

 

Všetky tieto opatrenia slúžia k tomu, aby práca ŠKD bola účelná, bezpečná, a aby  poskytovala dokonalú starostlivosť!!!

 

 

 

                        

                                                                  Mgr. Mária Korfantová

                                                                             riaditeľka školy