PRERUŠENIE DOCHÁDZKY DO ŠKD*

Školský klub detí pri Základnej škole v Olcnave

 

 

Podacie číslo: .............................                                                 Dátum: .........................

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

PRERUŠENIE  DOCHÁDZKY DO ŠKD*

 

 

Ako zákonný zástupca  ..............................................................................................................

                                                                       / meno a priezvisko /

 

žiaka/žiačky................................................................................................................................

                                                                      / meno a priezvisko /

 

Vám oznamujem prerušenie  pravidelnej dochádzky do Školského klubu detí  pri Základnej

 

 

škole    v Olcnave      od ...................................................... do ..............................................  .

                                                  / dátum /                                                    / dátum /

 

 

*  vyplní zákonný zástupca dieťaťa

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olcnave, .....................................                            ...............................................................

                  / dátum /                                                           / podpis zákonného zástupcu /