Dotazník zápisu žiaka do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava

 

Dotazník zápisu žiaka do 1. ročníka

 

Údaje o dieťati

 

Meno a priezvisko

 

Trvalé bydlisko dieťaťa

 

Dátum narodenia

 

Rodné číslo

 

Miesto narodenia

 

Národnosť

 

Štátna príslušnosť

 

Kód a názov zdravotnej poisťovne

 

Adresa materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a počet rokov dochádzky/od – do

 

Bude dieťa navštevovať ŠKD?

Áno                            Nie

Bude sa dieťa stravovať v ŠJ?

Áno                            Nie

Aký povinne voliteľný predmet

bude dieťa navštevovať?

Náboženská výchova

Etická výchova

Údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa

Meno a priezvisko otca

 

Trvalé bydlisko: ulica, číslo, obec, PSČ

 

Kontakty: pevná linka,

                  mobilný telefón

 

Meno a priezvisko matky

 

Trvalé bydlisko: ulica, číslo, obec, PSČ

 

Kontakty: pevná linka,

                  mobilný telefón

 

 

 

Rodinné pomery dieťaťa

*úplná rodina          neúplná rodina

  sirota                    polosirota

V prípade neúplnej rodiny – komu

bolo dieťa zverené do výchovy?

 

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti?

Áno                            Nie                  

Zakrúžkujte nasledujúce odpovede:

 

Navštevovalo Vaše dieťa pedagogicko-psychologickú poradňu / školské zariadenie výchovného poradenstva?

 

Áno                            Nie

Zrak dieťaťa – nosí okuliare:

Číslo dioptrií: ...............................................

Iná porucha zraku: .......................................

Áno                            Nie

Orientácia dieťaťa vzhľadom

na dominanciu rúk:

 

Ľavák                        Pravák

Trpí dieťa alergiou?

Akou? ..........................................................

Áno                            Nie

Má Vaše dieťa zdravotné ťažkosti?

 

Aké?

 

Áno                            Nie

 

........................................................................

........................................................................

 

* hodiace sa podčiarknite

 

 

 

                                                                                        ..........................................................

                                                                                        Podpis zákonného zástupcu dieťaťa